divendres, 15 de desembre del 2023

Nous models de producció / Projecte de Contracte Programa / Cap a una nova valoració de categories

 Models de producció segons el tipus de contingut

 

La direcció ha compartit amb els Comitès d'Empresa el seu catàleg de models de producció. Fa mesos que els estan assajant en funció del tipus de programa i dels recursos tècnics disponibles.

Aquests nous models de producció tenen afectació directa sobre els llocs de treball i les categories de les persones que participen en la producció. En alguns casos, afegeixen tasques noves, i en altres s'eliminen o es reconverteixen categories que hi participaven fins ara.

En aquest àmbit dels perfils professionals, des dels Comitès hem advertit a la direcció que no poden implantar modificacions en les descripcions de lloc de treball sense la participació dels treballadors afectats i sense la negociació i acord amb els seus representants. 

A continuació afegim el quadre del catàleg de models professionals que ens han mostrat, amb exemples de tipologies de programes actuals:


https://drive.google.com/file/d/1A_gSodfSpLbz3Xf8dAl3Um5dfRZN0KJO/view?usp=drive_link


Projecte de Contracte Programa: la direcció evita fixar quotes de producció interna

 

El Consell de Govern de la CCMA ha presentat als Comitès d'Empresa la proposta de Contracte Programa que ha d'acordar amb el govern de la Generalitat. Recordem que des de l'any 2009, la CCMA no ha aconseguit l'aprovació de cap dels seus projectes de Contracte Programa, i que això ha provocat la inestabilitat financera dels mitjans públics durant més d'una dècada. Des dels Comitès reiterem la necessitat que les empreses de la Corporació comptin amb un pressupost plurianual estable i suficient per complir amb les obligacions de servei públic i com a principal indústria audiovisual de Catalunya.

 

Els Comitès hem emès l'informe previ sobre el text del projecte, del qual destaquem positivament la petició d'aportació pública i el manteniment de plantilla. Ara bé, tot i que el text de la direcció sosté que “potenciarà la producció pròpia de programes...”, no es compromet amb les quotes de producció interna establertes en altres projectes de Contracte Programa i que estan recollides en la disposició addicional 6a del conveni col·lectiu: PRODUCCIÓ INTERNA: la direcció defensarà en la negociació del contracte programa amb el govern de la Generalitat un nivell de producció interna d’un mínim del 65% del total ...”. Des dels Comitès estem en desacord i preocupats per aquest incompliment, i hem alertat de la desconfiança que això genera cap a la direcció de la Corporació.

En l’informe dels Comitès també hem plantejat que es concreti el finançament de la nova valoració de categories que s'ha d'emprendre, el reforç de les dotacions a les delegacions i l'agilitat en la cobertura de les vacants, entre altres qüestions.


Link INFORME PREVI


Cap a una nova valoració de categories

 

L'última valoració de categories va finalitzar l'any 2005. Aquella actualització no va poder recollir els canvis derivats de la digitalització i de les noves tecnologies que s'han anat implantant posteriorment. A més, també tenim pendent l'establiment dels grups professionals perquè la llei ens hi obliga.  

Per tot plegat, és important fer una revisió de l'actual sistema de classificació i de totes les descripcions de lloc de treball. 

Aquesta nova valoració requereix un finançament imprescindible que reconegui l'increment de productivitat, la incorporació de noves competències i habilitats en els llocs de treball actuals i la inclusió de nous perfils professionals. I s'ha d'evitar que les polivalències afegides generin destrucció de llocs de treball.

També s'han d'establir amb claredat els itineraris de formació i promoció professional, entre altres qüestions, com la descripció i valoració dels nivells H i O.

A finals de gener, el Comitè d'Empresa presentarà a la direcció les condicions prèvies per iniciar el procés per a una nova valoració de categories.

dijous, 16 de novembre del 2023

El Comitè de Salut Informa

Després de molts anys reclamant-ho a la direcció, fa uns mesos que s'ha iniciat l'avaluació específica de riscos psicosocials, que s'està fent per departaments. Ja s'ha fet a disseny gràfic i a disseny d'espai i ara es comença amb informatius i esports.  

Els factors de risc psicosocial són aquelles condicions de l’entorn laboral que estan relacionades amb l’organització, el contingut del treball, la realització de la tasca i les relacions de treball, que poden afectar a la salut personal, sigui física i/o mental.

És imprescindible per detectar les situacions de risc i poder actuar per millorar les condicions de treball. 

L'avaluació la realitza l'empresa Quirón Prevención. Tots els treballadors rebreu una enquesta, que els delegats i delegades de prevenció us animem completar. Si no s'arriba al 60% de participació, els resultats no es consideren prou representatius. Així mateix, si es deixa alguna pregunta sense respondre, el qüestionari no té validesa.  

El qüestionari que rebreu és el FPSICO 4.1, un dels 3 mètodes reconeguts oficialment per aquests tipus d'avaluació. 

L'enquesta és totalment anònima i no es creuen dades (totes les variables que es demanen - edat, sexe, antiguitat, torn- s'analitzen per separat, mai no s'analitza el perfil concret amb totes les variables). El link que envien per la realització de l'enquesta tampoc permet rastrejar qui l'ha contestada. 

Un cop feta l'enquesta, es crearan uns grups de discussió buscant la màxima representació de tots els treballadors. Són unes trobades amb la tècnica de Quirón per parlar d'allò que funciona i el que no, sense presència dels caps. 

Un cop acabat el procés, es donaran els resultats i les propostes de millora. El seguiment el fem una comissió paritària formada per representants del Comitè de Salut. 

Per qualsevol dubte que us pugui sorgir, podeu contactar amb els delegats de prevenció (ens trobareu al correu deleprev@3cat.cat ) 

**Aquests dies també esteu rebent una enquesta en el marc del desenvolupament del Pla Estratègic, malgrat que els delegats i delegades vam demanar explícitament que no es fessin les dues enquestes al mateix temps. Esperem que aquesta saturació de qüestionaris no afecti l'avaluació de riscos psicosocials.**

dijous, 26 d’octubre del 2023

Nous models de producció: segueix la incògnita / Informatius renovats, d’aquí un any / Mediapro a la nova OTT de 3CAT

 Nous models de producció: continua la incògnita 

Els membres del comitè d’empresa hem tingut una reunió perquè la direcció ens expliqui d’una vegada en què consisteixen els “nous models” de producció. 

A la reunió hi han participat diversos caps de Producció, de Tècnica, de TV3, de Recursos Humans i de Planificació 

Fa anys que s’estan aplicant canvis en les formes de produir continguts: l’adaptació de tecnologies com l’VMIX, desenvolupada per companys de l’empresa; les càmeres PTZ, que també s’utilitzen en alguns platós, s’estan estenent a diferents programes per la necessitat de produir molts continguts, no només televisius i de ràdio, sinó per a les xarxes i per a l’OTT 3Cat. 

Aquests canvis projectats, que ja s’assagen en molts programes, impliquen modificacions en l’organització de la feina i en les condicions de treball i en el rol del personal de platós. Però no només això, també l’adaptació dels formats tradicionals per a les xarxes (Instagram, TikTok...) està portant canvis en la feina i perfils professionals de moltes persones implicades en aquest procés de transformació, del qual no en coneixem ni el model en què s’inspira, ni l’abast, ni els terminis.

En la definició d’aquests nous models i en el desenvolupament del projecte no hi ha hagut participació de la plantilla, tot i que la direcció ha reconegut que el coneixement l’aporten els treballadors. Insistim que la participació dels treballadors en la gestió és una obligació establerta a la Llei de la CCMA, i que l’actual Consell de Govern ha de desenvolupar. 

Finalment, la direcció s’ha compromès a lliurar-nos el projecte dels models de producció en les pròximes 4 setmanes, i ha reconegut que s’hauran de revisar i valorar els llocs de treball que quedin modificats. Per la nostra banda, hem recordat que els canvis de condicions de treball s’han de negociar i pactar amb els representants dels treballadors. No serà possible imposar unilateralment per part de la direcció una nova organització de la feina. Els canvis positius es donen quan hi ha diàleg, col·laboració i participació de tothom que hi està implicat. 

Informatius renovats, d’aquí un any 

La direcció té un pla per als Informatius que consisteix en canvis de format, de platós i tecnologia, i també volen renovar els continguts. Mentre s’adapten les instal·lacions del CEI, els Telenotícies es traslladaran al CPA, i la previsió és tenir els nous TNs a punt per al setembre del 2024. També ens han informat que s’ha creat una comissió d’Informatius i Programes per a aquest temps de transició. 

Mediapro, a la nova OTT de 3Cat 

L’empresa audiovisual Mediapro agrupada en una UTE (Unió Temporal d’Empreses), amb l'empresa francesa de serveis tecnològics Inetum, ha aconseguit la licitació pública per a la gestió de la plataforma de continguts digitals i audiovisuals (OTT) de 3Cat, per 11 milions d’euros.

A més dels diners de la licitació, ens cal saber què més obté Mediapro, d’aquesta concessió. Les dades dels usuaris de l’OTT, i les obligacions de la CCMA com a empresa pública, no són transferibles a tercers, i s’ha d’evitar caure en una dependència que perjudiqui i hipotequi el futur de la plataforma cedida per la Corporació. 

Cal destacar que la nova OTT que es presentarà el dia 30 d’octubre ha estat liderada per gent de la casa i desenvolupada, principalment, amb talent intern, companys i companyes que fa mesos que s'esforcen per aconseguir uns productes nous i de qualitat que puguin competir amb l’àmplia oferta d’altres plataformes.

dimarts, 24 d’octubre del 2023

Treballar en zones de risc / Contractació de nivells H i nivells O / Comissió d’Igualtat: Protocols de prevenció d’assetjament

 Treballar en zones de risc 

Amb motiu de les guerres d'Ucraïna i de Gaza i els terratrèmols de l'Afganistan que castiguen durament la població, les delegades de prevenció hem plantejat a la direcció l'actualització dels protocols de seguretat, la modernització dels equips i l'atenció a corresponsals i equips enviats a les zones de risc. 

Les actuacions a fer consisteixen en: tenir un protocol d'assistència i seguiment psicològic realitzat per equips de professionals i experts, adequat a les situacions d'estrès extrem; aquest seguiment ha de començar abans de marxar l’equip, i mantenir-se durant la realització de la tasca i al tornar. També és molt important portar sempre l'equip de protecció personal, i una identificació que aporti dades sanitàries rellevants, ja que és el que les autoritats demanen actualment a les persones que treballen en zones de risc. I també portar farmacioles actualitzades i homologades segons les demandes internacionals de prevenció, així com la formació necessària per fer-les servir. 

Contractació de nivells H i nivells O 

Des del comitè d’empresa portem molts mesos reclamant a la Direcció informació detallada i transparent sobre la contractació indiscriminada d’exclosos de conveni i de personal de lliure designació. El resultat ha estat decebedor: informació incompleta, arbitrària, etc. 

La Direcció de la CCMA sempre ha dit que aquests processos de selecció són de lliure designació i, per tant, tenen més marge de discrecionalitat. És per aquest motiu que des del Comitè demanem un retiment de comptes superior, per poder vetllar per la legalitat i la idoneïtat de les polítiques de selecció de personal aplicades. 

Exigim a la Direcció que aquests processos de selecció s'apliquin tan sols excepcionalment, i també que es justifiquin, per garantir que tothom hi pugui accedir en igualtat de condicions i respectant en tot moment els principis de mèrits i capacitat. 

Volem que es justifiquin les qualitats o condicions personals i professionals que s’han pres en consideració respecte de les persones nomenades per poder determinar si les persones seleccionades compleixen més aquests criteris que la resta de sol·licitants. 

Davant de l’opacitat de la Direcció, s’ha fet una reclamació seguint el procediment de les lleis de transparència i s’estan valorant altres accions, com ara denunciar aquestes actuacions poc ètiques a altres organismes que vetllen per la correcta actuació dels organismes públics. 

Comissió d’igualtat: protocols de prevenció de l’assetjament 

Des de la comissió d'igualtat s'està treballant per impulsar a la CCMA les polítiques d'igualtat de tracte i no discriminació en qualsevol àmbit d'actuació. Per això, s'ha impulsat la modificació del Protocol de prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, d'orientació sexoafectiva, d'identitat o d'expressió de gènere a l'entorn laboral. La nova versió del protocol incorporarà les novetats legislatives en matèria d'igualtat i de garantia integral de la llibertat sexual, i l'adaptació dels protocols interns de la CCMA per millorar els drets de tots nosaltres. 

Com a objectius fonamentals de la comissió d'igualtat hi ha l'impuls real d'una cultura d'empresa basada en el respecte dels drets i les llibertats de totes les persones que treballen o col·laboren amb la CCMA. Des del comitè estem treballant per promoure una formació i una sensibilització adequada en matèria d'igualtat de gènere i de violència masclista per prevenir casos d'assetjament sexual per raó de gènere i LGTBI-fòbia.

dilluns, 23 d’octubre del 2023

La formació a TV3: la direcció diu que es compromet

En la darrera reunió de la Comissió Paritària de Formació, la direcció de Recursos Humans, representada per Gemma Dasca, es va comprometre a millorar aspectes de la formació que fa anys que es reclamen des del Comitè, com ja vam informar en un comunicat.

 • Formació Promocional: després d'anys de bloqueig de la direcció a la formació professional que reclama el Comitè per millorar les opcions de la plantilla a la promoció interna, s'ha acordat un calendari de cursos de formació promocional. De moment ja tenen data: 
  • Il·luminador/a:                     any 2024
  • Ajudant de realització:        any 2024
  • Regidor:                              any 2025 
 • Formació per a tothom: l'objectiu és que totes les persones de l'empresa tinguin 10 hores, com a mínim, de formació a l'any
 • Hem insistit que s’han d’atendre les propostes de formació que fem els treballadors i la direcció s’ha compromès a integrar aquestes accions en els plans futurs 
 • Nou reglament de la borsa d'estudis (beques), que millora l’objectivitat, la igualtat i la transparència en els criteris d’atorgament. També té com a objectiu que tothom que vulgui i faci l’esforç de formar-se tingui un ajut econòmic. Aquest acord, ha costat més de 3 anys de feina. A més, es millora la dotació econòmica per a les beques que passa a ser de 40.000 euros per any, en lloc dels 36.000 a què s’havia incrementat per a aquest 2023 i que consideràvem insuficient. 
 • Es doblarà el nombre de les llicències per als cursos d'anglès, que passaran de 75 a 150. 
 • Coordinadament amb el CNL (Consorci de Normalització Lingüística), s’organitzaran cursos de català amb una persona externa anualment que s’oferiran el mes de gener per facilitar l’obtenció del C1 i l’acreditació per a la presentació als exàmens. També hi haurà cursos amb una persona interna per facilitar l’obtenció del C2. 
 • Es farà un pla específic per a les delegacions, amb cursos presencials i grups reduïts per facilitar l’assistència, a més dels que s’ofereixen en línia 

Des del Comitè farem, com sempre, el seguiment d'aquestes accions anunciades i instarem la direcció que compleixi els compromisos adquirits

dilluns, 18 de setembre del 2023

Un nomenament amb mal estil

 El dijous 14 de setembre el portal intern de TV3 anunciava el retorn de l'exdirector Jaume Peral "com a responsable de coordinar les feines relacionades amb el seguiment i manteniment del Llibre d'estil". Era una nota de dues línies sense cap mena d'explicació sobre la seva experiència professional, a diferència del que es fa habitualment quan hi ha un nomenament.

 

Des del Consell de la CCMA es van apressar a explicar que tornava perquè tenia "reserva de lloc de treball". 

 

És escandalós que amb els entrebancs que ens posen als treballadors per poder tenir un permís no remunerat o el retorn en cas d'excedència, al Jaume Peral se li hagi concedit el privilegi de marxar a treballar al Grup Godó i tornar quan volgués. Del febrer del 2019 a l'abril del 2023, quan va ser destituït, va dirigir les emissores de RAC1.

 

Ens preocupa l'imparable increment de l'estructura de govern de la CCMA, i en particular ens preocupa si el Jaume Peral és la millor elecció per exercir la responsabilitat del compliment del Llibre d'estil, per dirigir-ne l’actualització i dotar la Comissió del Llibre d’estil de l’entitat, que sempre hem reivindicat que ha d’existir, perquè  l'adjudicació d'un càrrec d'aquesta transcendència no pot obeir mai a l'afinitat personal que pot tenir amb els directius de TV3. 

 

El Llibre d'estil de la CCMA és un compromís dels mitjans públics i dels seus professionals amb la societat.
dijous, 8 de juny del 2023

APROVACIÓ DE VACANTS 2022 I PRIMER TRIMESTRE 2023 CAL ESTABILITZAR MÉS LLOCS DE TREBALL

 El Consell de Govern de la CCMA ha aprovat recentment la taxa de reposició de les vacants corresponents a l’any 2022, afegint-hi les del primer trimestre de 2023.

La taxa de reposició de plantilla de l’any 2022, que va aprovar el govern de la Generalitat per a les empreses públiques, és un 110%, és a dir, la cobertura de totes les vacants més un 10% per compensar la manca de contractació fixa al sector públic des de 2010.

 

La taxa acumulada dels últims 4 anys suma 189 vacants a tota la CCMA: 154 a TV3 i 35 a Catalunya Ràdio. D’aquestes vacants en data 31 de maig, ja se n’han cobert 44, la gran majoria per promoció interna, que multipliquen els moviments de plantilla fixa per l'efecte de rebot quan es cobreix el lloc de la persona promocionada. I des del primer de juny, 16 companyes i companys també han vist estabilitzat amb contracte fix el seu lloc de treball.

 

Queden pendents de cobrir 145 vacants: 115 a TV3 i 30 a Catalunya Ràdio. I per cobrir-les, el Comitè d’empresa està compromès a agilitzar i emprendre tots els processos de selecció necessaris. Igualment, cal culminar l’estabilització dels indefinits no fixos amb el concurs de mèrits que ja està en marxa.

 

El comitè d’Empresa considera que és necessari incorporar a la taxa de reposició de 2023 uns 30 llocs de treball fixos més actualment coberts amb contractació temporal. L’increment de producció fa necessari estabilitzar aquests llocs i  l’actual legislació laboral xifra en 6 mesos dins d’un any la referència per a l’estabilitat d’un lloc de treball. 6 mesos de contractació eventual en un any no vol dir que un treballador estigui “topat” i hagi de “descansar” de la seva activitat, vol dir que cal estabilitzar el lloc de treball amb un contracte fix.

DADES GENERALS TAXES DE REPOSICIÓ APROVADES

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

55

42

13

2022

50

42

8

2022 + 1r trimestre 2023

84

70

14

VACANTS ACUMULADES

189

154

35

 

VACANTS COBERTES AMB CONTRACTE FIX A 31-5-2023

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

26

21

5

2022

15

15

0

2022 + 1r trimestre 2023

3

3

0

VACANTS ACUMULADES

44

39

5

 

VACANTS PENDENTS DE COBERTURA AMB CONTRACTE FIX A 31-5-2023

 

CCMA

TELEVISIÓ

RÀDIO

2019-20-21

29

21

8

2022

35

27

8

2022 + 1r trimestre 2023

81

67

14

VACANTS ACUMULADES

145

115

30


I 30 PLACES MÉS QUE EL COMITÈ D’EMPRESA PROPOSA ESTABILITZAR PER L’INCREMENT DE PRODUCCIÓ I DE TEMPORALITAT

dijous, 1 de juny del 2023

Recollida de propostes per incloure al Pla de Formació 2023

Des de la Comissió de Formació us volem informar que s’ha obert el període per elaborar el Pla 2023 i també, un any més, us demanem que ens feu arribar les peticions per a aquest exercici nou.

En aquests moments de canvi les vostres propostes són importants per afrontar el futur.

Aquest any 2023 finalment ha començat el curs promocional de tècnic/a de so. Ha estat un primer pilot dels molts que tenim demanats i que insistirem que s’afegeixin al Pla de Formació d’enguany. La formació promocional és important per facilitar les oportunitats de promoció i de canvi de carrera professional.

El pressupost de 32.000 euros destinats a beques s’ha incrementat fins als 36.000 euros. Tot i així és insuficient i s’hauria d’incrementar fins als 40.000 euros, perquè ara el pressupost és per a tota la plantilla de la CCMA, i no només per a la de TV3.

D’altra banda, fa anys que reclamem que la formació de catàleg (cursos i jornades transversals a tota la plantilla) es consideri dins de jornada. De moment aquest objectiu segueix pendent, tot i que en algun cas sí que s’ha redissenyat alguna acció formativa perquè acabi sent dins de jornada.

També ens trobem sovint, sobretot quan parlem de col·lectius que treballen per torns, que la direcció no facilita suficientment l’assistència a la formació interna, excusant-se en problemes de planificació.

La formació d’idiomes continua sent un objectiu principal. En el cas de l’anglès, segueixen les llistes d’espera malgrat algunes millores. Cal atendre la formació en anglès i català, perquè actualment és un requisit en molts dels concursos de promoció interna i públics. Ens comprometem a defensar l’oferta de cursos d’anglès que la direcció ha intentat desviar i reduir en diverses ocasions.

L’oferta de formació per a les delegacions continua sent l’assignatura pendent i des del Comitè instem la direcció a incloure al Pla 2023 les propostes destinades a aquests col·lectius.

A continuació us presentem un gràfic de com s’ha distribuït el pressupost del 2022, per àrees de coneixement. Les àrees destacades de vermell són noves en aquest pressupost i no apareixien al dels anys 2019–2021.

 

En aquest repartiment de pressupost destaca clarament la quantitat destinada a Desenvolupament directiu, en contrast amb altres partides com ara Igualtat o Innovació i Digital.

Tampoc ens satisfà gens que la majoria de les propostes dels treballadors que vam incloure al pla del 2022 a través de la Comissió de Formació no hagin estat ateses.

Demanem als nous responsables que canviïn radicalment aquesta tendència després d’anys d’incompliments, i farem les accions que considerem oportunes per tal d’aconseguir que es compleixi el conveni en matèria de Formació.

dilluns, 8 de maig del 2023

El nivell H i el núvol que creix

Un informe de la Sindicatura de Comptes del 2018 va recollir que la direcció cometia una irregularitat amb la lliure designació dels càrrecs de nivell H del conveniperquè no quedaven garantits els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Des d’aleshoresla direcció publica els concursos d’aquests llocs de treball i, com a mínim, les persones de la plantilla que tenen els requisits corresponents s’hi poden presentar. La selecció la fan unilateralment els directius de les àrees implicades i Recursos Humans. No hi ha participació del comitè d’empresa i únicament s’informa de l’anunci de la convocatòria i del resultat que decideix la direcció. 

Des del 2019 i fins ara, aquests concursos han estat majoritàriament de promoció interna i a les persones designades se’ls feia una promoció temporal mentre feien la feina requerida.

Amb l’arribada de la nova direcció han proliferat els nivells H i observem com s’anuncien al portal intern processos de selecció per a llocs nous, sovint amb nomenclatures noves i difícils d’entendre tant pels requisits que es demanen com per les tasques que s’hi descriuen. Quan queden desertsla direcció incorpora persones externes amb un càrrec de comandament i amb un contracte que serà indefinit.

Actualment hi ha càrrecs de lliure designació de procedència externa dels nivells H i Oamb contractes d’Interinatge per cobertura de vacant pendents que se’ls assigni la plaça definitivament.

Les places, que s’adjudicaran de manera permanent, surten de la reconversió de llocs de treball de persones que s’han jubilat, algunes de les quals ja eren excloses de conveni, però que tenien d’origen una categoria laboral de conveni. És a dir, ocupen llocs de conveni que amb el temps s’han anat perdent i han anat fent gros el núvolque no para de créixer.

Ara, la direcció està incloenten aquests processos de nivell H, una entrevista personal del cap de Recursos Humans i elements encara més subjectius com ara entrevistes “conductuals”, amb preguntes en algun cas xocantsque deixen perplexes les persones candidates; o també inclouen requisits impossiblescom al concurs per al cap de Planificació Integral de Comunicació i Relacions Externes, en què es demanaven 10 anys d’experiència, i que ha quedat deserten ser rebutjada una candidata interna.

Altres exemples són les convocatòries de cap de Màrqueting Digital, cap de Comunitat Vertical Jove o de subeditor/a digital de Xarxes Socials, entre d’altresque també han quedat estranyament deserts desestimant candidats interns, i així la direcció ja té via lliure per fer els fitxatges externs que vulgui en aquests àmbits.

Les queixes, la falta de transparència i la malfiança que envolten molts d’aquests concursos nous de comandaments arriben al comitè d’empresa, que les ha traslladades a la nova direcció de Recursos Humans.

Hem reclamat la llista completa dels càrrecs de nivells H i O i la descripció i salari atorgat per cada lloc i hem advertit del problema que deixarà aquesta direcció a l’empresa amb l’increment de comandaments amb contractes fixos i sense recol·locació possible en llocs de treball de conveni perquè molts han estat fitxats per exercir càrrecs directius que no haurien de ser permanents.