divendres, 24 de febrer del 2017

Informació sobre l'assemblea i reunions per a la consolidació de promocions de llarga duradaA l’assemblea sobre consolidació de promocions de llarga durada es va exposar la situació actual de les negociacions.

S’està treballant paritàriament (comitè i direcció) en la determinació de les persones que compleixen els criteris acordats en la negociació de Conveni : 24 mesos de promoció continuada a una categoria superior inclosa en Conveni, sense considerar les vacances, en el període entre 1.1.2012 i 30.9.2016 i consideració especial per a aquelles persones que tenen proves de la categoria de promoció.

La direcció afegeix un criteri restrictiu com és el de la “capacitat d’absorció”, és a dir, que limita la quantitat de persones que pot assumir amb caràcter indefinit en cada categoria. En aquest punt estem molt allunyats atès que el que planteja la direcció no resol la problemàtica real de les promocions llargues que hem xifrat en prop de 300 cassos.

En canvi, comitè i direcció coincidim en que, si s’arribés a un acord en aquesta part, caldria elaborar una nova plantilla que hauria d’aprovar pel Consell de govern de la Corporació, i que seria presentada a Funció Pública com un procés extraordinari de consolidació de situacions de promoció de llarga durada que cal resoldre abans de procedir a noves contractacions a través dels processos de selecció habituals.

El Comitè ha plantejat que aquest seria el moment adequat per resoldre la situació dels contractes indefinits no fixos i convertir-los en fixos.

També hem proposat a la direcció la necessitat que cada treballador/a promocionat pugui consultar les seves dades de forma individual i àgil. A l’espera de resoldre aquesta qüestió, el Comitè d’empresa fixa uns horaris per a consultes específiques sobre les promocions els dilluns i dimecres de 14.30 a 16 hores, al local del Comitè.

Seguirem fins a primers d’abril amb aquesta “fase interna” de treballs i negociació per avançar cap a un possible acord tot i que  encara estem molt lluny d’aconseguir-ho.

Continuarem informant amb comunicats i assemblees sobre l’evolució dels treballs de la comissió.


dimarts, 21 de febrer del 2017

AMB LA NÒMINA DE MARÇ ENS HAN DE TORNAR EL 35,32% DE LA RETALLADA DEL 2012


El Comitè d’Empresa s’ha adreçat a la direcció de Recursos Humans i la direcció financera per recordar el compromís que va adquirir el govern de la Generalitat amb la Plataforma Sindical Unitària dels serveis públics en l'acord de 9 de juny del 2016 i que recull, entre altres punts, el retorn del 75,96% pendent dels salaris retallats el 2012 (l’anomenada “retallada de la paga de Nadal” que en el nostre cas va representar 1/14 part del sou anual).
Les quantitats pendents de devolució són:

Març 2017
35.32%
Març 2018
20.32%


El novembre del 2016, el més tard que es podia fer segons l’acord signat, la direcció de la CCMA va retornar el primer termini. Esperem que aquest cop l’abonament del 35,32% dels diners impagats es faci sense cap demora en la nòmina de finals de març.

Recordem també que l’Audiència Nacional ens va reconèixer el dret a percebre el 41,81% d’aquella retallada del 2012, per la retroactivitat improcedent que es va aplicar. Aquesta sentència favorable als treballadors està recorreguda per la direcció de la CCMA al Tribunal Suprem.

D’altra banda, els sindicats del sector públic, continuen reclamant al govern el retorn de les “pagues” del 2013 i 2014 (en el nostre cas, també 1/14 part del sou anual), així com els complements socials anul·lats dels convenis col·lectius, (complement d’IT fins al 100% des del primer dia, fons d’acció social, ajut familiar, pla de pensions) i el retorn a la jornada pactada anterior a la Reforma Laboral (en el nostre cas, 35 hores setmanals). El govern, però, no ha reconegut de moment aquest deute  amb els treballadors públics en el projecte de pressupostos 2017.

dimecres, 15 de febrer del 2017

Demandes jurídiques pels horaris


DEMANDES JURÍDIQUES PELS HORARIS

El Comitè d'empresa interposarà conflicte col.lectiu per denunciar diversos incompliments del conveni com la no publicació durant aquest mes de gener del calendari laboral anual tal com es preveu en l'art. 34 i que ha de servir als treballadors planificats per saber quina ha de ser la distribució inicial dels seus torns durant l'any. També demandem els abusos en les interrupcions pel temps dels àpats que ultrapassen les franges de dinar (14 a 16 h.) o sopar (21 a 23 h.) i la no aplicació de l'acord de conveni d'informar individualment als treballadors afectats de la borsa d'hores a compensar provinents de la distribució irregular de la jornada, entre altres temes relacionats amb els horaris.

El Comitè també ha encarregat als serveis jurídics estudiar la demanda per discriminació sobre la compensació dels festius en dissabte dels treballadors que tenen torn fix de cap de setmana.


LA SELECCIÓ DE PERSONAL, FORA DE CONVENI

Darrerament des de RRHH s'han iniciat processos de selecció per fer contractacions temporals superiors a 3 mesos, per les quals ens diuen que s'han de fer proves públiques tal com els ordena l'Administració Pública. En concret fa una setmana RRHH va seleccionar candidats per cobrir una contractació d'OPI per més de 3 mesos. Van admetre a proves 22 persones per triar-ne una.

Aquesta selecció no s'ha fet tal com està acordat en conveni. No es va comunicar al Comitè a través de la Comissió de contractació, no s'ha publicat internament. Tampoc hi ha hagut participació dels representants dels treballadors en l'establiment de requeriments ni en la selecció de candidats. El contingut de les proves les ha decidit unilateralment RRHH, i tot el procés s'ha fet contravenint el que està establert en conveni.

La direcció de RRHH de la CCMA obeeix al Departament de Funció Pública, que per una banda impedeix fer la contractació necessària per a substitucions i pics de feina, i per l'altra ens vol imposar els seus criteris de selecció en els escassos contractes que es fan.

Aquesta manera de fer, al marge del Comitè d’empresa i de les normes internes de contractació i selecció,  genera confusió entre els treballadors i  vulnera el conveni. Plantejarem la qüestió de la selecció de personal als serveis jurídics del Comitè. 


ASSEMBLEA PROMOCIONS

Dimarts 21 de febrer, a les 15 h a l'auditori del CEI convoquem ASSEMBLEA per parlar de l'estat de les negociacions sobre la consolidació de les promocions de llarga durada.