divendres, 8 de març del 2024

Manifest del 8m a TV3

 


Reivindiquem el 8-M cada dia als nostres centres de treball i lluitem per erradicar les desigualtats i les discriminacions de gènere dins el món laboral i a la societat en general, perquè amb la corresponsabilitat tothom hi guanya.

Per aconseguir-ho reclamem:

·        Avançar en la implementació dels plans d’igualtat a les empreses, per acabar amb la bretxa salarial entre dones i homes.

 ·        Establir polítiques de conciliació corresponsable del temps social i del temps laboral, repensant el temps de treball i d’oci des d’una perspectiva integral i feminista.

 ·        Incloure les cures a l’estat del benestar, per la qual cosa és necessari un gran pacte dotat de recursos, que incorpori el sector de les cures en sentit ampli, és a dir, les cures a la infància, les cures de llarga durada per a persones dependents i amb diversitat funcional.

 ·        Reduir de manera progressiva la jornada laboral setmanal, sense reducció de salari, que permeti treballar menys, distribuir les feines i viure millor.

 ·        Crear un registre públic i obligatori dels protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe que permeti fer un seguiment de les empreses que incompleixin la seva obligació en matèria de prevenció i lluita contra les violències masclistes al centre de treball.

 ·        Impulsar, mitjançant la negociació col·lectiva, increments salarials, especialment en els sectors més feminitzats. 

 ·        Endegar polítiques preventives amb perspectiva feminista. Per fer-ho, cal modificar la Llei de prevenció de riscos laborals  i el Reglament dels serveis de prevenció . Hi ha mancances respecte de les afectacions i les patologies diferencials entre les dones i els homes dins el món laboral.

 ·        Implementar els permisos per conciliar la vida laboral, la personal i la familiar amb plenes garanties i sense causar cap tipus de penalització ni laboral ni personal ni familiar a la persona que s’hi aculli, amb especial èmfasi en les famílies monoparentals sense xarxa de suport, com són les dones migrants. Per això, reclamem que el permís de 8 setmanes per cura d’infants fins als 8 anys sigui remunerat íntegrament, tal com estableix la Directiva de la UE. 

 ·        Defensem l’existència del permís de lactància, que dona resposta a una necessitat en els primers mesos de vida de l’infant, així com l’existència del permís de 8 setmanes per cura de menors, que respon a un altre tipus de necessitat dels menors.

·        Exigir una formació i una educació integrals i obligatòries per sensibilitzar i erradicar els estereotips que discriminen les dones. 

 ·        És urgent un canvi en les polítiques de cures per dignificar la vida de les persones a les residències de gent gran, tan de les persones internes com dels professionals que hi treballen. A banda, s’han de millorar amb perspectiva de gènere les polítiques de salut i les condicions de vida de la gent gran.

Per acabar, us animem a participar als actes i a les manifestacions d’aquest 8-M per trencar estereotips i construir, juntes i junts, un món més lliure per a tothom.

En aquests moments convulsos en què cal alçar-se contra fronteres i genocidis, alcem junts la veu també contra la precarietat i per la justícia social

 

Visca el 8M

dijous, 7 de març del 2024

Reivindiquem el 8M: Aquest divendres, a les 12.00, tothom a la pedra

El Comitè d'Empresa i els consells professionals d'Informatius i Programes convoquem tothom per participar en els actes reivindicatius del 8M.

 

DIVENDRES 8 de març, a les 12.00, TOTHOM A LA PEDRA

Farem un acte amb la participació de diverses companyes que exposaran els objectius cara al nou Pla d'Igualtat que s'ha de començar a negociar enguany, i es farà la lectura d'un manifest reivindicatiu.

(Si plou farem l'acte al garatge de les Unitats Mòbils)

 

Igualmentconvidem tothom a participar en les activitats, sessions i xerrades que s'estan fent amb motiu del 8M i que podeu veure al portal intern.

 

Recordem que hi ha una vaga de 24 hores convocada i que tothom que s'hi vulgui adherir té la cobertura sindical i legal per fer-ho.

 

Animem totes a participar en la manifestació feminista de la tarda a Barcelona i a altres ciutats catalanes.

 

VISCA EL 8M! Unides contra la precarietat, les fronteres i els genocidis

dijous, 1 de febrer del 2024

ORGANIGRAMA, GAIP i VALORACIÓ DE CATEGORIES

 Més canvis a l’organigrama

Aquest Nadal passat la direcció de la CCMA ha tornat a fer acomiadaments de caps per fer lloc a nous comandaments en alguns punts de l’organigrama.

A part de les remodelacions sorgides pels acomiadaments, que afecten significativament el Departament de Recursos Humans, s’han eliminat o mogut de posició alguns alts càrrecs de lliure designació i comencen els processos per elegir-ne de nous.

En definitiva, la direcció de la CCMA continua reforçant el núvol, amb l’ascens a una nova direcció corporativa de Dani Hernández al capdavant d’Estratègia i Comunicació. També és significatiu el trasllat de Joan Bosch (fins ara a Direcció Financera i màxim responsable de les infraestructures de la CCMA) a La Marató. Queda pendent la seva substitució, en un moment que hi ha engegades diverses obres d'envergadura (ampliació de la redacció a l'edifici Ponent, un nou auditori, un nou control al CPA, substitució de la lluerna de la coberta  del CEI) i d’altres d’importants, pendents d'engegar; també cal fer front a les mancances estructurals de Catalunya Ràdio a Diagonal i la incògnita del trasllat -o no- a Mediacity.

 

La direcció tècnica (Direcció d’Infraestructures Digitals i Tecnològiques) unifica definitivament Explotació i Emissió Tècnica sota la responsabilitat de Toni Roig; i a Comercial (Negoci i Màrqueting) queda pendent la designació d’un nou cap de Màrqueting.

A les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio, l’organigrama es manté com estava.

Molts d’aquests moviments a l’organigrama serveixen per consolidar el control de la direcció corporativa en els àmbits que consideren estratègics de la comunicació corporativa, el màrqueting i la gestió d’immobles.

Des del punt de vista dels Treballadors, el més preocupant és l’herència de futur per a la CCMA d’un núvol farcit de noves incorporacions.

Quan aquests directius siguin substituïts per altres persones, al pròxim canvi de direcció, només hi haurà dues opcions: recol·locacions improbables o indemnitzacions sucoses a compte de la massa salarial.

 

La direcció haurà de facilitar la informació en els concursos del nivells H i nivell 0

El Comitè va demanar a la direcció la informació necessària en els processos de selecció de lliure designació. Després de diverses negatives, es va instar la mediació de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). En aquest procediment, la direcció ha accedit a facilitar tota la informació necessària dels escollits i dels aspirants dels processos de selecció dels llocs de treball de nivell H i de nivell 0.  

Ha quedat molt clar que els representants dels treballadors tenim una legitimitat superior per demanar qualsevol informació, a l'empara de les lleis de transparència, ja que la CCMA pertany al sector públic.

 

Les resolucions de les autoritats diuen que als processos de lliure designació és imprescindible extremar la transparència i, per tant, totes les entitats del sector públic han de fer un retiment de comptes més intensiu en aquests processos de selecció.

 

Bases per a una nova valoració de categories

El Comitè d’empresa hem plantejat a la direcció les condicions d’inici per a una nova valoració de categories, que haurà d’actualitzar les descripcions de lloc de treball (DLTs) de tothom.

D’entrada, cal un fons pressupostari suficient i pactar les bases de la futura valoració, incloent-hi el pla de formació i reciclatge per a la plantilla.

Els representants dels treballadors proposem: 

  • Establir un fons per a la nova valoració de categories, que es podrà aplicar amb caràcter plurianual.
  • La distribució d’aquest Fons seria de la manera següent:

1.    als sous base de tots els nivells de l’A a la G, per sobre dels increments que estableixin les lleis de pressupostos ;

2.    fons per a les categories/llocs de treball que poden canviar de nivell. 

  • Establiment de nivells mitjans entre l’E i F i també l’F i el G.
  • Cap treballador/treballadora dels nivells de l’A a la G, quedarà per sota del seu nivell salarial consolidat actual
  • S’establiran grups professionals, com marca la llei. La mobilitat horitzontal entre llocs de treball la determinarà la Comissió Paritària de Valoració

Es garantirà el manteniment de la plantilla, els increments de plantilla de taxa de reposició i els que es pactin els anys successius. No es reduirà en cap cas el nombre de llocs de treball de conveni dels quals partim el 2024.

La direcció, per la seva banda, ha demanat temps per estudiar les nostres condicions i ha proposat un calendari de treball, començant per una llista amb els nous perfils necessaris per als nous processos i models de producció que estem estudiant des del Comitè d’empresa.

divendres, 15 de desembre del 2023

Nous models de producció / Projecte de Contracte Programa / Cap a una nova valoració de categories

 Models de producció segons el tipus de contingut

 

La direcció ha compartit amb els Comitès d'Empresa el seu catàleg de models de producció. Fa mesos que els estan assajant en funció del tipus de programa i dels recursos tècnics disponibles.

Aquests nous models de producció tenen afectació directa sobre els llocs de treball i les categories de les persones que participen en la producció. En alguns casos, afegeixen tasques noves, i en altres s'eliminen o es reconverteixen categories que hi participaven fins ara.

En aquest àmbit dels perfils professionals, des dels Comitès hem advertit a la direcció que no poden implantar modificacions en les descripcions de lloc de treball sense la participació dels treballadors afectats i sense la negociació i acord amb els seus representants. 

A continuació afegim el quadre del catàleg de models professionals que ens han mostrat, amb exemples de tipologies de programes actuals:


https://drive.google.com/file/d/1A_gSodfSpLbz3Xf8dAl3Um5dfRZN0KJO/view?usp=drive_link


Projecte de Contracte Programa: la direcció evita fixar quotes de producció interna

 

El Consell de Govern de la CCMA ha presentat als Comitès d'Empresa la proposta de Contracte Programa que ha d'acordar amb el govern de la Generalitat. Recordem que des de l'any 2009, la CCMA no ha aconseguit l'aprovació de cap dels seus projectes de Contracte Programa, i que això ha provocat la inestabilitat financera dels mitjans públics durant més d'una dècada. Des dels Comitès reiterem la necessitat que les empreses de la Corporació comptin amb un pressupost plurianual estable i suficient per complir amb les obligacions de servei públic i com a principal indústria audiovisual de Catalunya.

 

Els Comitès hem emès l'informe previ sobre el text del projecte, del qual destaquem positivament la petició d'aportació pública i el manteniment de plantilla. Ara bé, tot i que el text de la direcció sosté que “potenciarà la producció pròpia de programes...”, no es compromet amb les quotes de producció interna establertes en altres projectes de Contracte Programa i que estan recollides en la disposició addicional 6a del conveni col·lectiu: PRODUCCIÓ INTERNA: la direcció defensarà en la negociació del contracte programa amb el govern de la Generalitat un nivell de producció interna d’un mínim del 65% del total ...”. Des dels Comitès estem en desacord i preocupats per aquest incompliment, i hem alertat de la desconfiança que això genera cap a la direcció de la Corporació.

En l’informe dels Comitès també hem plantejat que es concreti el finançament de la nova valoració de categories que s'ha d'emprendre, el reforç de les dotacions a les delegacions i l'agilitat en la cobertura de les vacants, entre altres qüestions.


Link INFORME PREVI


Cap a una nova valoració de categories

 

L'última valoració de categories va finalitzar l'any 2005. Aquella actualització no va poder recollir els canvis derivats de la digitalització i de les noves tecnologies que s'han anat implantant posteriorment. A més, també tenim pendent l'establiment dels grups professionals perquè la llei ens hi obliga.  

Per tot plegat, és important fer una revisió de l'actual sistema de classificació i de totes les descripcions de lloc de treball. 

Aquesta nova valoració requereix un finançament imprescindible que reconegui l'increment de productivitat, la incorporació de noves competències i habilitats en els llocs de treball actuals i la inclusió de nous perfils professionals. I s'ha d'evitar que les polivalències afegides generin destrucció de llocs de treball.

També s'han d'establir amb claredat els itineraris de formació i promoció professional, entre altres qüestions, com la descripció i valoració dels nivells H i O.

A finals de gener, el Comitè d'Empresa presentarà a la direcció les condicions prèvies per iniciar el procés per a una nova valoració de categories.

dijous, 16 de novembre del 2023

El Comitè de Salut Informa

Després de molts anys reclamant-ho a la direcció, fa uns mesos que s'ha iniciat l'avaluació específica de riscos psicosocials, que s'està fent per departaments. Ja s'ha fet a disseny gràfic i a disseny d'espai i ara es comença amb informatius i esports.  

Els factors de risc psicosocial són aquelles condicions de l’entorn laboral que estan relacionades amb l’organització, el contingut del treball, la realització de la tasca i les relacions de treball, que poden afectar a la salut personal, sigui física i/o mental.

És imprescindible per detectar les situacions de risc i poder actuar per millorar les condicions de treball. 

L'avaluació la realitza l'empresa Quirón Prevención. Tots els treballadors rebreu una enquesta, que els delegats i delegades de prevenció us animem completar. Si no s'arriba al 60% de participació, els resultats no es consideren prou representatius. Així mateix, si es deixa alguna pregunta sense respondre, el qüestionari no té validesa.  

El qüestionari que rebreu és el FPSICO 4.1, un dels 3 mètodes reconeguts oficialment per aquests tipus d'avaluació. 

L'enquesta és totalment anònima i no es creuen dades (totes les variables que es demanen - edat, sexe, antiguitat, torn- s'analitzen per separat, mai no s'analitza el perfil concret amb totes les variables). El link que envien per la realització de l'enquesta tampoc permet rastrejar qui l'ha contestada. 

Un cop feta l'enquesta, es crearan uns grups de discussió buscant la màxima representació de tots els treballadors. Són unes trobades amb la tècnica de Quirón per parlar d'allò que funciona i el que no, sense presència dels caps. 

Un cop acabat el procés, es donaran els resultats i les propostes de millora. El seguiment el fem una comissió paritària formada per representants del Comitè de Salut. 

Per qualsevol dubte que us pugui sorgir, podeu contactar amb els delegats de prevenció (ens trobareu al correu deleprev@3cat.cat ) 

**Aquests dies també esteu rebent una enquesta en el marc del desenvolupament del Pla Estratègic, malgrat que els delegats i delegades vam demanar explícitament que no es fessin les dues enquestes al mateix temps. Esperem que aquesta saturació de qüestionaris no afecti l'avaluació de riscos psicosocials.**

dijous, 26 d’octubre del 2023

Nous models de producció: segueix la incògnita / Informatius renovats, d’aquí un any / Mediapro a la nova OTT de 3CAT

 Nous models de producció: continua la incògnita 

Els membres del comitè d’empresa hem tingut una reunió perquè la direcció ens expliqui d’una vegada en què consisteixen els “nous models” de producció. 

A la reunió hi han participat diversos caps de Producció, de Tècnica, de TV3, de Recursos Humans i de Planificació 

Fa anys que s’estan aplicant canvis en les formes de produir continguts: l’adaptació de tecnologies com l’VMIX, desenvolupada per companys de l’empresa; les càmeres PTZ, que també s’utilitzen en alguns platós, s’estan estenent a diferents programes per la necessitat de produir molts continguts, no només televisius i de ràdio, sinó per a les xarxes i per a l’OTT 3Cat. 

Aquests canvis projectats, que ja s’assagen en molts programes, impliquen modificacions en l’organització de la feina i en les condicions de treball i en el rol del personal de platós. Però no només això, també l’adaptació dels formats tradicionals per a les xarxes (Instagram, TikTok...) està portant canvis en la feina i perfils professionals de moltes persones implicades en aquest procés de transformació, del qual no en coneixem ni el model en què s’inspira, ni l’abast, ni els terminis.

En la definició d’aquests nous models i en el desenvolupament del projecte no hi ha hagut participació de la plantilla, tot i que la direcció ha reconegut que el coneixement l’aporten els treballadors. Insistim que la participació dels treballadors en la gestió és una obligació establerta a la Llei de la CCMA, i que l’actual Consell de Govern ha de desenvolupar. 

Finalment, la direcció s’ha compromès a lliurar-nos el projecte dels models de producció en les pròximes 4 setmanes, i ha reconegut que s’hauran de revisar i valorar els llocs de treball que quedin modificats. Per la nostra banda, hem recordat que els canvis de condicions de treball s’han de negociar i pactar amb els representants dels treballadors. No serà possible imposar unilateralment per part de la direcció una nova organització de la feina. Els canvis positius es donen quan hi ha diàleg, col·laboració i participació de tothom que hi està implicat. 

Informatius renovats, d’aquí un any 

La direcció té un pla per als Informatius que consisteix en canvis de format, de platós i tecnologia, i també volen renovar els continguts. Mentre s’adapten les instal·lacions del CEI, els Telenotícies es traslladaran al CPA, i la previsió és tenir els nous TNs a punt per al setembre del 2024. També ens han informat que s’ha creat una comissió d’Informatius i Programes per a aquest temps de transició. 

Mediapro, a la nova OTT de 3Cat 

L’empresa audiovisual Mediapro agrupada en una UTE (Unió Temporal d’Empreses), amb l'empresa francesa de serveis tecnològics Inetum, ha aconseguit la licitació pública per a la gestió de la plataforma de continguts digitals i audiovisuals (OTT) de 3Cat, per 11 milions d’euros.

A més dels diners de la licitació, ens cal saber què més obté Mediapro, d’aquesta concessió. Les dades dels usuaris de l’OTT, i les obligacions de la CCMA com a empresa pública, no són transferibles a tercers, i s’ha d’evitar caure en una dependència que perjudiqui i hipotequi el futur de la plataforma cedida per la Corporació. 

Cal destacar que la nova OTT que es presentarà el dia 30 d’octubre ha estat liderada per gent de la casa i desenvolupada, principalment, amb talent intern, companys i companyes que fa mesos que s'esforcen per aconseguir uns productes nous i de qualitat que puguin competir amb l’àmplia oferta d’altres plataformes.

dimarts, 24 d’octubre del 2023

Treballar en zones de risc / Contractació de nivells H i nivells O / Comissió d’Igualtat: Protocols de prevenció d’assetjament

 Treballar en zones de risc 

Amb motiu de les guerres d'Ucraïna i de Gaza i els terratrèmols de l'Afganistan que castiguen durament la població, les delegades de prevenció hem plantejat a la direcció l'actualització dels protocols de seguretat, la modernització dels equips i l'atenció a corresponsals i equips enviats a les zones de risc. 

Les actuacions a fer consisteixen en: tenir un protocol d'assistència i seguiment psicològic realitzat per equips de professionals i experts, adequat a les situacions d'estrès extrem; aquest seguiment ha de començar abans de marxar l’equip, i mantenir-se durant la realització de la tasca i al tornar. També és molt important portar sempre l'equip de protecció personal, i una identificació que aporti dades sanitàries rellevants, ja que és el que les autoritats demanen actualment a les persones que treballen en zones de risc. I també portar farmacioles actualitzades i homologades segons les demandes internacionals de prevenció, així com la formació necessària per fer-les servir. 

Contractació de nivells H i nivells O 

Des del comitè d’empresa portem molts mesos reclamant a la Direcció informació detallada i transparent sobre la contractació indiscriminada d’exclosos de conveni i de personal de lliure designació. El resultat ha estat decebedor: informació incompleta, arbitrària, etc. 

La Direcció de la CCMA sempre ha dit que aquests processos de selecció són de lliure designació i, per tant, tenen més marge de discrecionalitat. És per aquest motiu que des del Comitè demanem un retiment de comptes superior, per poder vetllar per la legalitat i la idoneïtat de les polítiques de selecció de personal aplicades. 

Exigim a la Direcció que aquests processos de selecció s'apliquin tan sols excepcionalment, i també que es justifiquin, per garantir que tothom hi pugui accedir en igualtat de condicions i respectant en tot moment els principis de mèrits i capacitat. 

Volem que es justifiquin les qualitats o condicions personals i professionals que s’han pres en consideració respecte de les persones nomenades per poder determinar si les persones seleccionades compleixen més aquests criteris que la resta de sol·licitants. 

Davant de l’opacitat de la Direcció, s’ha fet una reclamació seguint el procediment de les lleis de transparència i s’estan valorant altres accions, com ara denunciar aquestes actuacions poc ètiques a altres organismes que vetllen per la correcta actuació dels organismes públics. 

Comissió d’igualtat: protocols de prevenció de l’assetjament 

Des de la comissió d'igualtat s'està treballant per impulsar a la CCMA les polítiques d'igualtat de tracte i no discriminació en qualsevol àmbit d'actuació. Per això, s'ha impulsat la modificació del Protocol de prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, d'orientació sexoafectiva, d'identitat o d'expressió de gènere a l'entorn laboral. La nova versió del protocol incorporarà les novetats legislatives en matèria d'igualtat i de garantia integral de la llibertat sexual, i l'adaptació dels protocols interns de la CCMA per millorar els drets de tots nosaltres. 

Com a objectius fonamentals de la comissió d'igualtat hi ha l'impuls real d'una cultura d'empresa basada en el respecte dels drets i les llibertats de totes les persones que treballen o col·laboren amb la CCMA. Des del comitè estem treballant per promoure una formació i una sensibilització adequada en matèria d'igualtat de gènere i de violència masclista per prevenir casos d'assetjament sexual per raó de gènere i LGTBI-fòbia.