dimecres, 26 de maig del 2021

 Un acord per impulsar la renovació de plantilla  

El comitè d’empresa de TV3 i la direcció de la CCMA hem arribat a un acord que ens permet impulsar els concursos interns i públics per encarar la necessària renovació i el manteniment de la plantilla per als pròxims anys. L’objectiu prioritari és engegar tots els concursos que es pugui per tenir relleus i poder substituir les baixes amb nous treballadors amb proves passades. Cal recordar una dada molt significativa: el 2022, més de 400 persones ja hauran complert 61 anys.

De manera imminent s’han de fer contractes temporals de relleu per substituir les persones que s’han acollit a la jubilació parcial del 50%, també s’han de cobrir les vacants per jubilacions anticipades i ordinàries que ja està havent-hi i prioritàriament cal cobrir les 55 vacants reconegudes per la taxa de reposició de les baixes dels anys 2018-2020.

-Promoció interna 

Les modificacions de conveni que hem pactat faciliten la promoció interna tant per al personal fix com per a l’indefinit no fix, tal com havíem negociat en els acords de devolució del RAV. 

-Vigència de les llistes: dos anys  

Hem acordat que les llistes dels concursos de promoció interna i dels concursos públics tinguin una vigència mínima de dos anys per a la cobertura de les vacants que hi hagi en aquest període. Aquesta modificació de conveni és molt important per evitar la repetició de concursos per a cada plaça que s’hagi de cobrirtal com ens imposava Funció Pública. 

-Treballadores i treballadors temporals amb proves passades 

Les persones amb contractes temporals que tenen concursos aprovats, siguin Processos de Selecció Temporal (PST) o concursos públics anteriors, podran optar entre fer un nou examen quan es convoquin proves de la seva categoria, o mantenir la nota que van obtenir anteriorment, sumant els punts de mèrits per antiguitat en la contractació i per haver superat concursos. 

-Represa dels processos aturats per la pandèmia 

Les proves de redactors, ENG i conceptualitzadors per a la contractació temporal que van quedar aturades per la crisi de la Covid-19 es reprendran pròximament i, en virtut dels nous acords, es reconvertiran en concurs públic per a la cobertura de les places vacants que ja hi ha ara i les que hi pugui haver en els pròxims dos anys. Les persones aprovades en la primera fase del PST s'hauran de presentar al nou concurs, però veuran convalidada la seva nota.

Igualment es reactivaran aviat els concursos de producció (ajudants i productors) que s’havien iniciat, en el format de promoció interna i concurs públic per a la cobertura de vacants.

-Consolidació de promocions 

Actualment s’estan fent concursos de promoció interna per a la consolidació de places de diverses categories al departament de Serveis Artístics i a l’Àrea de Comercial i Màrqueting. 

 

 

 




divendres, 21 de maig del 2021

Renovació del Consell de la CCMA: el Parlament té la paraula


      


El Parlament de Catalunya té a les seves mans el compliment de la reforma de la Llei de la CCMA aprovada l'octubre del 2019, començant per la renovació del Consell de la CCMA, desgastat i caducat.

La nova llei estableix que els consellers siguin designats per majories qualificades d'almenys 2/3 parts del Parlament a proposta de com a mínim tres grups, i compleixin els requisits per reforçar la seva independència i la seva professionalitat. I també que els directors dels mitjans de la Corporació s’escullin per concurs públic.

Per això, per deixar enrere els pactes “cremallera” de repartiment de càrrecs entre els partits del govern, reclamem dels grups parlamentaris que es posin ja a acordar un Consell professionalitzat, independent del govern i dels partits, que garanteixi una programació dels mitjans de la Corporació oberta al conjunt de la ciutadania.

Reclamem una CCMA forta, amb un pressupost plurianual suficient i estable per fer front al futur i a les transformacions del sector audiovisual. Cal una direcció professional que entengui que els mitjans públics són també una potent i eficient indústria de producció audiovisual que garanteix l’espai de comunicació català i que ha de mantenir qualitat i credibilitat en un mercat molt competitiu.

Els representants dels treballadors reiterem l’oferta, al Parlament i a les entitats del sector, de fer un debat constructiu i útil sobre el paper i el futur dels mitjans públics.