dijous, 16 de novembre del 2023

El Comitè de Salut Informa

Després de molts anys reclamant-ho a la direcció, fa uns mesos que s'ha iniciat l'avaluació específica de riscos psicosocials, que s'està fent per departaments. Ja s'ha fet a disseny gràfic i a disseny d'espai i ara es comença amb informatius i esports.  

Els factors de risc psicosocial són aquelles condicions de l’entorn laboral que estan relacionades amb l’organització, el contingut del treball, la realització de la tasca i les relacions de treball, que poden afectar a la salut personal, sigui física i/o mental.

És imprescindible per detectar les situacions de risc i poder actuar per millorar les condicions de treball. 

L'avaluació la realitza l'empresa Quirón Prevención. Tots els treballadors rebreu una enquesta, que els delegats i delegades de prevenció us animem completar. Si no s'arriba al 60% de participació, els resultats no es consideren prou representatius. Així mateix, si es deixa alguna pregunta sense respondre, el qüestionari no té validesa.  

El qüestionari que rebreu és el FPSICO 4.1, un dels 3 mètodes reconeguts oficialment per aquests tipus d'avaluació. 

L'enquesta és totalment anònima i no es creuen dades (totes les variables que es demanen - edat, sexe, antiguitat, torn- s'analitzen per separat, mai no s'analitza el perfil concret amb totes les variables). El link que envien per la realització de l'enquesta tampoc permet rastrejar qui l'ha contestada. 

Un cop feta l'enquesta, es crearan uns grups de discussió buscant la màxima representació de tots els treballadors. Són unes trobades amb la tècnica de Quirón per parlar d'allò que funciona i el que no, sense presència dels caps. 

Un cop acabat el procés, es donaran els resultats i les propostes de millora. El seguiment el fem una comissió paritària formada per representants del Comitè de Salut. 

Per qualsevol dubte que us pugui sorgir, podeu contactar amb els delegats de prevenció (ens trobareu al correu deleprev@3cat.cat ) 

**Aquests dies també esteu rebent una enquesta en el marc del desenvolupament del Pla Estratègic, malgrat que els delegats i delegades vam demanar explícitament que no es fessin les dues enquestes al mateix temps. Esperem que aquesta saturació de qüestionaris no afecti l'avaluació de riscos psicosocials.**