dimarts, 24 d’octubre del 2023

Treballar en zones de risc / Contractació de nivells H i nivells O / Comissió d’Igualtat: Protocols de prevenció d’assetjament

 Treballar en zones de risc 

Amb motiu de les guerres d'Ucraïna i de Gaza i els terratrèmols de l'Afganistan que castiguen durament la població, les delegades de prevenció hem plantejat a la direcció l'actualització dels protocols de seguretat, la modernització dels equips i l'atenció a corresponsals i equips enviats a les zones de risc. 

Les actuacions a fer consisteixen en: tenir un protocol d'assistència i seguiment psicològic realitzat per equips de professionals i experts, adequat a les situacions d'estrès extrem; aquest seguiment ha de començar abans de marxar l’equip, i mantenir-se durant la realització de la tasca i al tornar. També és molt important portar sempre l'equip de protecció personal, i una identificació que aporti dades sanitàries rellevants, ja que és el que les autoritats demanen actualment a les persones que treballen en zones de risc. I també portar farmacioles actualitzades i homologades segons les demandes internacionals de prevenció, així com la formació necessària per fer-les servir. 

Contractació de nivells H i nivells O 

Des del comitè d’empresa portem molts mesos reclamant a la Direcció informació detallada i transparent sobre la contractació indiscriminada d’exclosos de conveni i de personal de lliure designació. El resultat ha estat decebedor: informació incompleta, arbitrària, etc. 

La Direcció de la CCMA sempre ha dit que aquests processos de selecció són de lliure designació i, per tant, tenen més marge de discrecionalitat. És per aquest motiu que des del Comitè demanem un retiment de comptes superior, per poder vetllar per la legalitat i la idoneïtat de les polítiques de selecció de personal aplicades. 

Exigim a la Direcció que aquests processos de selecció s'apliquin tan sols excepcionalment, i també que es justifiquin, per garantir que tothom hi pugui accedir en igualtat de condicions i respectant en tot moment els principis de mèrits i capacitat. 

Volem que es justifiquin les qualitats o condicions personals i professionals que s’han pres en consideració respecte de les persones nomenades per poder determinar si les persones seleccionades compleixen més aquests criteris que la resta de sol·licitants. 

Davant de l’opacitat de la Direcció, s’ha fet una reclamació seguint el procediment de les lleis de transparència i s’estan valorant altres accions, com ara denunciar aquestes actuacions poc ètiques a altres organismes que vetllen per la correcta actuació dels organismes públics. 

Comissió d’igualtat: protocols de prevenció de l’assetjament 

Des de la comissió d'igualtat s'està treballant per impulsar a la CCMA les polítiques d'igualtat de tracte i no discriminació en qualsevol àmbit d'actuació. Per això, s'ha impulsat la modificació del Protocol de prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, d'orientació sexoafectiva, d'identitat o d'expressió de gènere a l'entorn laboral. La nova versió del protocol incorporarà les novetats legislatives en matèria d'igualtat i de garantia integral de la llibertat sexual, i l'adaptació dels protocols interns de la CCMA per millorar els drets de tots nosaltres. 

Com a objectius fonamentals de la comissió d'igualtat hi ha l'impuls real d'una cultura d'empresa basada en el respecte dels drets i les llibertats de totes les persones que treballen o col·laboren amb la CCMA. Des del comitè estem treballant per promoure una formació i una sensibilització adequada en matèria d'igualtat de gènere i de violència masclista per prevenir casos d'assetjament sexual per raó de gènere i LGTBI-fòbia.