dimarts, 14 d’abril del 2015

PROPOSTA DE PLATAFORMA PER A LA NEGOCIACIÓDEL XIIIè CONVENI

1.    Durada del conveni 

Conveni plurianual 2015-2018, lligat a la proposta de retorn del RAV.
La durada del conveni ha d’anar lligada a l’estabilitat pressupostària i de plans de producció de la CCMA que, juntament amb els acords de conveni, han de ser incorporats al contracte-programa. 

2.    Àmbit del conveni 

El conveni empara tots els/les treballadors/es de l’empresa CCMA, SA amb contracte amb l’antiga TVC, SA, els dels serveis corporatius i els procedents de les antigues empreses CCRTV Interactiva i Activa Multimèdia Digital, que tindran l’equiparació immediata de les condicions salarials i laborals, independentment del lloc de treball on presten els seus serveis.

Aquest conveni és el de referència marc de l’empresa única amb la denominació CCMA, SA.

El conveni empara igualment tots/es els/les treballadors/es procedents de l’antiga Catalunya Ràdio, SA que presten els seus serveis al centre de treball de Sant Joan Despí; els d’Imagina (Esplugues de Llobregat); els dels centres territorials de Catalunya, Espanya i l’estranger; i tots aquells que es van incorporant i que ja depenen del conveni de l’antiga TVC, SA, altrament denominat mitjà televisió de la CCMA. 

L’equiparació real ha de significar l’equiparació a les taules salarials dels grups professionals, categories i llocs de treball compartits a tota la CCMA, SA i l’establiment, en el seu cas, de descripcions i valoracions per als nous llocs de treball que apareguin, fruit de la fusió empresarial.

Seran inclosos en conveni tots els treballadors, excepte els de contractes d’alta direcció. 

3.    Sous i salaris

Supressió de l’aplicació del RAV del 5% des de la data d’inici del nou conveni. Recuperació dels diners descomptats durant la durada del conveni (els ja descomptats de 2015 durant aquest any 2015; els de 2014, l’any 2016; els de 2013, l’any 2017; i els de 2011-2012, l’any 2018). Recuperació immediata de tots els diners descomptats als treballadors acomiadats amb el PAC i tots aquells qui han tingut relació laboral durant els anys d’aplicació del RAV i ja no són a l’empresa.
Increment dels sous segons l’IPC de Catalunya durant la durada del conveni. Cas que l’IPC sigui negatiu, no s’aplicaria cap variació del sou, per compensar la retallada aplicada durant els anys anteriors

Revisió i regulació dels complements de sou dins del conveni i eliminació dels complements no justificats. Descripció i valoració dels llocs de treball de nivells H i 0 amb els seus sous i complements corresponents.

Establiment d’un salari anual màxim de 75.000 euros per a tota la CCMA, SA.

Per als càrrecs de la CCMA, salari màxim equivalent al de la llei vigent per a alts càrrecs del sector públic de Catalunya.

Incorporació, al text del conveni, de l’acord de transparència salarial de 2013. 

4.    Plantilla. Contractació 

Durant la durada del conveni, es mantindrà la plantilla de la CCMA, SA sobre la base d’uns plans de producció interna que mantinguin la capacitat productiva actual de programes de ràdio, televisió i altres mitjans digitals de la nostra empresa. Per a la televisió, el percentatge de producció interna serà d’entre un 65% i un 75% del total. Potenciació de les línies de producció pròpia.

Això ha de comportar contractació per substituir els treballadors/es que causen baixa, així com establir noves contractacions temporals en aquells departaments o llocs de treball que tinguin càrregues de treball estructurals o puntuals que ho requereixin. La contractació es faria a través de les llistes d’espera vigents i de la borsa de contractació prioritària.
En qualsevol cas, la Comissió de Producció i la Comissió de Contractació es reuniran per estudiar de manera paritària, entre treballadors i direcció, les fórmules per impedir l’externalització de la producció de programes o serveis per una manca temporal o estructural de recursos interns.

Reconeixement dels/les treballadors/es indefinits no fixos com a treballadors/es fixos de la CCMA, SA a tots els efectes. 

Reconeixement, a tots els efectes, de l’antiguitat real de tots els treballadors.

Establir, de manera immediata durant la negociació del conveni, els mecanismes per a la consolidació de les promocions internes de llarga durada i fer efectives aquestes consolidacions. 

No s’iniciarà cap procediment d’acomiadament col·lectiu ni cap procés de modificació col·lectiva substancial de condicions de treball durant la vigència del conveni.

5.    Horaris i jornades 

El nostre conveni col·lectiu mantindrà la seva estructura de jornada de 35 hores setmanals i la jornada anual corresponent, un cop deduïdes les vacances i festius intersetmanals establerts. Considerem que aquesta és la jornada que correspon a la distribució racional de la feina establerta per negociació col·lectiva a la CCMA.
En cas de mantenir-se la jornada mínima actual per decret de 37,5 hores setmanals, proposem que aquesta ampliació no s’apliqui a la jornada laboral del lloc de treball habitual de cadascú, sinó que es dediqui a la formació i al reciclatge professional, a través de la Comissió Paritària de Formació.

Manteniment de l’estructura horària del conveni col·lectiu, limitant l’aplicació de la distribució irregular de la jornada. 

6.    Classificació i valoració  

Durant la vigència del conveni s’acordarà el sistema de classificació per grups professionals sobre la base de l’actual classificació de categories i llocs de treball, incorporant-hi els dels nivells H i 0. 

7.    Mesures socials 

Revisió tots aquells conceptes eliminats per decret per a la seva recuperació, especialment el pagament del 100% del sou des del primer dia de baixa per malaltia i el pagament de l’ajut familiar als treballadors amb fills amb discapacitat. En qualsevol cas, el text del conveni en aquestes matèries s’ha de mantenir i fixar les quanties dels conceptes anul·lats per decret, especificant que seran recuperats i plenament vigents en el moment de la derogació o substitució dels preceptes corresponents. 

8.    Salut laboral

Inclusió d’un Pla de Previsió de Riscos Psicosocials, que tingui en compte les conseqüències del PAC-ERO, les noves càrregues de treball per la manca de noves contractacions i l’impacte dels nous horaris imposats. 

9.    Formació 

Fixar el pressupost de formació de la CCMA desglossat per centres de treball i activitats. El pressupost per a 2015 serà, com a mínim, de 400.000 € per a l’àmbit televisió.


10.    Pla d'igualtat 

Elaboració d’un pla d’igualtat que ha d’estar llest i entrar en vigor abans de finals de 2015.


11.    Drets professionals 

S’establirà un Consell Professional de Programes amb les mateixes funcions que l’actual Consell Professional d’Informatius.

Potenciació dels mecanismes establerts en conveni sobre els consells professionals.

La Direcció consultarà de manera preceptiva els consells professionals sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i directius.

Negociació sobre el trasllat de Catalunya Ràdio a la seu de TV3, a Sant Joan Despí, i sobre la confluència d’Informatius i Esports.

La Comissió de Seguiment de la Producció serà una Comissió Paritària.


Sant Joan Despí, 13 d’abril de 2015