dimarts, 30 de maig del 2017

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


Els comitès d’empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio volem manifestar que el Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya està pendent de renovació i fora dels terminis establerts. Així mateix volem recordar que aquest Parlament es va comprometre a dur a terme aquesta renovació dins el primer semestre de 2017.

En compliment de la llei de la CCMA del 2012, dels sis membres del Consell de Govern de la CCMA la meitat haurien d’haver estat renovats el març del 2015. En aquest moment, això encara no s’ha dut a terme i la meitat del Consell es troba fora del període de mandat establert en la llei. La meitat dels seus membres en formen part des d’abans del 2012.

Hi ha l’acord de tots els grups parlamentaris, aprovat en una resolució i dues mocions del Parlament, que s’ha de tornar a l’elecció dels membres del Consell de Govern per majoria de dos terços del Parlament i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.

La resolució 306/XI (IV.3) de 6 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, instava la cambra a que es substituïssin els consellers que estan cessats i en funcions durant el primer semestre del 2017:

“Dur a votació, dins del primer semestre del 2017, la renovació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, si és possible a partir del que estableixi la nova llei, si ja ha estat aprovada. Si, per contra, la renovació s’ha de fer amb la llei vigent, s’han de renovar els tres membres que fa un any i mig que haurien d’haver estat substituïts. En aquest cas, s’ha de fer complint els acords de la Moció 13/XI, del 17 de març de 2016, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, respecte al criteri de majoria qualificada de dos terços del Parlament per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.”

La moció 63/XI de 20 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, es ratificava en el contingut del punt 41.b de la Resolució 306/XI del Parlament.

D’altra banda instem aquesta Presidència perquè faci possible el compliment de la moció 302-00134/11 del 6 d’abril de 2017, en la que per majoria del Parlament es va reprovar el nomenament del nou director de TV3, i es va demanar la dimissió de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA, així com a considerar altres candidatures per a la direcció de TV3.

Per tot l’exposat ens adrecem a vostè, atès que el Parlament de Catalunya que presideix és la institució que ha de vetllar perquè l’aplicació de la llei i els acords del Parlament es duguin a terme.

Demanem la seva atenció perquè emprengui les mesures oportunes i aquesta situació anòmala pugui ser esmenada.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment,


Roser Mercader Tondo
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-TV3

Mercè Alcocer Gendrau
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-CatRàdio