divendres, 20 de desembre del 2019

Increments salarials /Devolució RAV 2011-2012

INCREMENTS SOU PER FONS ADDICIONALS DE 2018 I 2019
 
La Comissió Paritària de Conveni, formada per representats de la Direcció i dels Comitès d’Empresa de TV3 i Catalunya Ràdio, ha arribat a un acord per a l’aplicació dels fons addicionals a l’increment de massa salarial de 2018 i 2019.
L’acord es produeix després d’un intercanvi de propostes sobre la forma d’aplicar l’increment de massa salarial d’un 0,2% per a 2018 i un 0,25 % per a 2019, no aplicables a taula salarial.

S’estableixen dos conceptes retributius per cada any (2018-2019) sota el nom “Increment addicional DL 5/2018” i “Increment addicional DL 3/2019”.
Pel concepte “Increment addicional DL 5/2018” cada treballador/a cobrarà una quantitat de 105,15€ bruts anuals a la nòmina de desembre 2019.
Pel concepte “Increment addicional DL 3/2019” cada treballador/a cobrarà una quantitat de 135,10€ bruts anuals a la nòmina de gener 2020.
A partir de la nòmina de gener 2020, els dos conceptes es cobraran prorratejats en dotze mensualitats.

Tot això, sense perjudici que en aplicació del Conveni Col·lectiu vigent, amb efectes 1 de gener de 2020, s’aplicarà l’increment de salaris que s’estableixi a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La previsió, segons l’acord trianual 2018-2020 entre govern i sindicats, és que aquest increment sigui un 2% amb efectes 1.1.2020 i un 1% addicional amb efectes 1.7.2020, més un 0,85% en fons addicionals, aquests dos últims conceptes condicionats a indicadors econòmics.

Quan s’apliquin finalment totes les quantitats en el seu límit màxim, l’increment de massa salarial a 1.1.2021 seria d’un 3,85 % l’any 2020 i d’un 8,55% en el període 2018-2020.
 
DEVOLUCIÓ RAV 2011-2012

En aplicació de la sentència de l’Audiència Nacional sobre la devolució del RAV, els Comitè de TV3 i Catalunya Ràdio han reclamat a la direcció la devolució de les quantitats retallades dels nostres sous els anys 2011 i 2012 (el 5% del sou brut anual).

Davant d’una acció jurídica de reclamació per part de la representació dels treballadors / es, la direcció de Recursos Humans de la CCMA va fer una proposta de recuperació dels diners en deu anys (2023-2033), que va ser rebutjada pels comitès, perquè no és acceptable plantejar la devolució del RAV 22 anys després de la retallada. Tanmateix, considerem aquesta proposta un reconeixement del deute que seguim reclamant per via jurídica.