dimarts, 24 d’abril del 2018

Paga 2012. Variable en Vacances. Plàning anual. Multes de trànsit


RETORN DEFINITIU DE LA PAGA DE 2012 A LA NÒMINA D’ABRIL
A la nòmina d’abril cobrarem la part pendent de la paga retallada del 2012,  tal com preveu la recuperació pactada pels sindicats majoritaris a la Mesa de la Funció Pública de Catalunya, més l’aplicació de la sentència i els interessos referits a la mateixa paga.
El cobrament es reflectirà en tres conceptes:
1)    Per aplicació de la part restant de l’execució de la sentència que va declarar no ajustada a dret la retroactivitat de la retallada: 11,98% dels diners retallats
2)    Per aplicació dels acords de la Mesa de la Funció Pública: 8,79% dels diners retallats. Els conceptes 1 i 2 completen el 20,77% que restava per cobrar de la retallada
3)    La resta d’interessos que corresponen per aplicació de la sentència de l’Audiència Nacional sobre el càlcul mal efectuat per la direcció l’abril del 2017. (Autoritzacions signades individualment l’estiu passat)
Amb aquest cobrament, es recupera la totalitat de la quantitat retallada el 2012 per les lleis de pressupostos, a més dels interessos que corresponen per l’aplicació inadequada de la retroactivitat a aquella retallada.
Aquest retorn  s’ha fet amb retard i amb resistència per part de la direcció de RH i això ha provocat unes despeses d’interessos que es podien haver evitat.

COBRAMENT DE LA NÒMINA VARIABLE EN VACANCES
La sala social de l’Audiència Nacional ha resolt parcialment a favor dels treballadors els recursos de la direcció sobre el dret a cobrar diversos conceptes de la nòmina variable durant els períodes de vacances del treballador. A partir de la sentència, els conceptes que es cobraran durant les vacances són: plus de flexibilitat, nocturnitat, trencament de franges, especial matinal i plus de guàrdia.
La sentència reconeix el dret a cobrar durant les vacances la mitjana dels diners cobrats per aquests conceptes, durant els 11 mesos anteriors, a aquelles persones que els hagin percebut durant 6 mesos o més en el període de còmput.
Reconeix també el dret a percebre en concepte d’endarreriments els mateixos conceptes des de juliol de 2014, data en què es va plantejar la primera reclamació.

PUBLICACIÓ DEL PLÀNNING ANUAL
A partir d’ara la direcció ha de fer la publicació del calendari anual amb la planificació orientativa de tots els treballadors a torns, que es pot consultar al portal intern: “calendari laboral amb planificació orientativa”. Aquesta publicació és obligada per l’aplicació d’una sentència de l’Audiència Nacional i així es complirà el que recull el conveni.

EL CONFLICTE DE LES MULTES DE TRÀNSIT
El Comitè d’empresa s’ha reunit diverses vegades amb RH per la modificació del tractament de les multes de trànsit motivades per raó de feina. Hem traslladat el malestar del col·lectiu de treballadors que han de conduir habitualment i el resultat de les converses fins ara, és el següent:
1.    La direcció assumirà la totalitat de les multes per infraccions que no precisen la identificació del conductor.
2.    La direcció notificarà el nom del conductor en el cas de les multes que requereixen la identificació (excés de velocitat, semàfors, stops) i no es farà càrrec dels imports de la sanció. En aquest cas, l’empresa ho comunicarà al treballador que consta com a conductor del vehicle. Si el treballador considera que ha estat per motiu del desenvolupament de la feina, aquest ho ha de fer saber a l’empresa i  immediatament també al Comitè per tal d’activar el que es disposa a l’article 105 del Conveni: “L’empresa estudiarà els casos particulars de sancions i perjudicis derivats d’infraccions de trànsit quan objectivament es pugui demostrar que han estat ocasionades necessàriament per motius del desenvolupament de la feina. En aquests casos, s’escoltarà l’opinió del Comitè d’Empresa.”
3.    La direcció atendrà els 3 casos tractats fins ara i, per tant, no comunicarà a trànsit la identitat dels conductors i n’assumirà el cost.
És evident que la direcció de RH, Andreu Martínez, i el Consell de Govern de la CCMA han obert un conflicte innecessari  que perjudica el funcionament de l’empresa i no han tingut en compte les necessitats de la producció que requereix màxima agilitat i capacitat de reacció. El compliment de les normes de trànsit  i la seguretat en la conducció  són prioritàries per a tothom, però la implantació unilateral de la nova normativa sobre multes que pretén la direcció deixa en indefensió als treballadors que han de conduir.