dimecres, 29 de juliol del 2015

PREACORD DE CONVENI COL·LECTIU I RECUPERACIÓ DELS DESCOMPTES DEL RAV

Dimarts 28 de juliol a la nit la Direcció i el Comitè d’empresa hem arribat a un preacord sobre el XIIIè Conveni Col·lectiu de CCMA, SA (àmbit televisió) dins de la negociació sobre l’execució de la sentència de l’Audiència Nacional respecte a la il·licitud del descompte del RAV des de 1.1.2013 i l’obligació de retornar tots aquests diners descomptats als treballadors.
El preacord queda sotmès a la ratificació del Plenari de Comitè i dels treballadors, que es farà durant la primera quinzena de setembre, per la impossibilitat de fer-ho en període de vacances. Per part de la direcció, cal que ho aprovi el Consell de Govern de la CCMA, i cal informe favorable de Funció Pública i Economia i Finances, als qui els serà presentat aquesta setmana.
En matèria d’execució de la sentència del RAV els acords són:
0.    En el moment que s’aprovi definitivament el preacord, es procedirà a executar la sentència i la direcció desistirà de fer recurs davant del Tribunal Suprem.
1.    Retirada del RAV de les nòmines amb efectes 1 del mes que es produeixi l’aprovació definitiva del Preacord (probablement, setembre 2015)
2.    Retorn del RAV descomptat durant 2015 a desembre de 2015
3.    Retorn del RAV descomptat durant 2013 en dos pagaments a juny i desembre de 2016
4.    Retorn del RAV descomptat durant 2014 en dos pagaments a juny i desembre de 2017
5.    Retorn dels interessos marcats per la sentència (10% anual des de 1.1.13 fins al dia de la sentència 16.7.2015) a juny de 2018
6.    RAV de 2011-2012: el desembre de 2018 la comissió paritària de conveni estudiarà la fórmula i condicions de recuperació
7.    Els companys afectats pel PAC o acomiadats durant el període d’aplicació del RAV podran optar a la devolució en un únic pagament abans de final de desembre de 2015. Igualment als que siguin baixa a partir d’ara.
En matèria del XIIIè Conveni Col·lectiu de CCMA; SA (televisió):
Àmbit  El conveni serà d’aplicació a tots/es els treballadors/es de CCMA, SA  del mitjà televisió,  dels serveis corporatius, i de Mitjans Digitals i els que fan tasques compartides (ràdio.tv).La voluntat del Comitè d’Empresa és no tancar la porta a una possible ampliació del conveni de TVC a Catalunya ràdio.
Durada Dos anys (2015-2016), amb ultra activitat de dos anys més, 2017 i 2018.
Garanties sobre plantilla i condicions laborals Compromís de no fer procediments d’acomiadament col·lectiu ni de modificació substancial de condicions de treball de conveni o col·lectives fins a 31 de desembre de 2018.
Increments salarials Les taules salarials de 2015 seran les actuals, sense el descompte del RAV. Per a 2016 i possibles pròrrogues de conveni, l’increment salarial serà el que marqui la Llei de Pressupostos de la Generalitat (disposició transitòria)
Producció interna Es garanteix que la producció interna serà com a mínim el 65% del total, mentre no hi hagi contracte-programa. En el projecte de contracte-programa ja es garanteix aquest mateix percentatge
Equiparació Els/les treballadors/es provinents d’Activa Multimèdia, de CCRTV Interactiva i de l’ASI passen a ser totalment equiparats en salari i condicions laborals a la resta amb la categoria professional que els hi correspon segons els acords de la comissió paritària que ha treballat en aquest tema. Els redactors “multimèdia” passaran a tenir nivell salarial “F” amb efecte 1 de setembre de 2015 segons es detalla en els acords específics vinculats a formació .
Consolidació de promocions Amb caràcter immediat es consolida la promoció dels 20 treballadors/es que estan actualment promocionats, des de fa més de 22 mesos continuats,  a una categoria de la que tenen proves. Continuen fins a finals d’any els treballs de la Comissió sobre la consolidació de la resta de persones promocionades, atenent als col·lectius de persones amb proves de la categoria de promoció, amb cursos promocionals, persones promocionades de llarga durada i amb atenció especial al col·lectiu de nivell B, actualment promocionat en la seva pràctica totalitat.
Jornada i horaris S’acorden algunes limitacions o millores respecte a l’aplicació de l’ampliació de jornada per decret i la distribució irregular de jornada. Els administratius que fan jornada partida podran dinar en ½ hora i el límit d’hores DIJ no podrà superar el 7% d’hores anuals. Les persones que van ampliar al 100% la seva jornada a principis d’any consolidaran aquesta ampliació indefinidament.
Contractació La Comissió de Contractació, un cop coneguts els plans de producció dins del primer semestre de l’any, farà una proposta de contractació per a l’any, incloent-hi els contractes temporals necessaris per a la producció prevista.
Indefinits no fixos A l’acta de la reunió del preacord, s’acorda també que direcció i comitè conjuntament es reuniran amb representants de Funció Pública per tractar sobre la conversió a fixos d’aquests companys.
Confluència de redaccions S’inclou un compromís d’informació i interlocució entre el Comitè i la direcció sobre el pla de confluència de redaccions i de negociació de les condicions laborals resultants. A banda, el Comitè va fer una manifestació de part sobre la necessitat de negociar el pla en el seu conjunt, perquè no es podrà dur endavant sense consens.
Pla d’Igualtat La Comissió Paritària redactarà el Pla d’Igualtat, com a màxim, durant el primer trimestre de 2016.
Altres
Aquells aspectes de conveni que han estat suspesos o es consideren inaplicables per decrets o lleis dels últims anys (jornada de 35 hores, complement d’IT, dietes i compensacions per àpat, fons social, ajut familiar, subvenció al menjador i alguns aspectes dels concursos de selecció com l’article 14b) aniran a disposicions transitòries que estableixen que la regulació actual es fa per imperatiu legal i que les dues parts acorden que es recuperarà el redactat que queda en el cos del Conveni uncop siguin derogades o modificades les lleis corresponents.
Per a més informació i detalls d’aquests temes o altres, podeu consultar la versió íntegra del preacord en aquest enllaç
Amb aquest preacord aconseguim el doble objectiu que ens havíem plantejat:
-recuperació del Conveni Col·lectiu que ens van treure el gener de 2014
-eliminació del RAV i recuperació de les quantitats il·lícitament descomptades.
I això ho hem aconseguit sense fer les concessions de més retallades de drets i de salari que pretenia la direcció fa un any.
És un pas decisiu cap a la resolució del llarg conflicte laboral dels últims anys a TV3, que ha provocat acomiadaments col·lectius i retallades de sou i de condicions laborals als treballadors, que ara comencen a ser restituïts
Aquest preacord el portarem a primers de setembre a l’aprovació de la plantilla.