dijous, 1 de febrer del 2024

ORGANIGRAMA, GAIP i VALORACIÓ DE CATEGORIES

 Més canvis a l’organigrama

Aquest Nadal passat la direcció de la CCMA ha tornat a fer acomiadaments de caps per fer lloc a nous comandaments en alguns punts de l’organigrama.

A part de les remodelacions sorgides pels acomiadaments, que afecten significativament el Departament de Recursos Humans, s’han eliminat o mogut de posició alguns alts càrrecs de lliure designació i comencen els processos per elegir-ne de nous.

En definitiva, la direcció de la CCMA continua reforçant el núvol, amb l’ascens a una nova direcció corporativa de Dani Hernández al capdavant d’Estratègia i Comunicació. També és significatiu el trasllat de Joan Bosch (fins ara a Direcció Financera i màxim responsable de les infraestructures de la CCMA) a La Marató. Queda pendent la seva substitució, en un moment que hi ha engegades diverses obres d'envergadura (ampliació de la redacció a l'edifici Ponent, un nou auditori, un nou control al CPA, substitució de la lluerna de la coberta  del CEI) i d’altres d’importants, pendents d'engegar; també cal fer front a les mancances estructurals de Catalunya Ràdio a Diagonal i la incògnita del trasllat -o no- a Mediacity.

 

La direcció tècnica (Direcció d’Infraestructures Digitals i Tecnològiques) unifica definitivament Explotació i Emissió Tècnica sota la responsabilitat de Toni Roig; i a Comercial (Negoci i Màrqueting) queda pendent la designació d’un nou cap de Màrqueting.

A les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio, l’organigrama es manté com estava.

Molts d’aquests moviments a l’organigrama serveixen per consolidar el control de la direcció corporativa en els àmbits que consideren estratègics de la comunicació corporativa, el màrqueting i la gestió d’immobles.

Des del punt de vista dels Treballadors, el més preocupant és l’herència de futur per a la CCMA d’un núvol farcit de noves incorporacions.

Quan aquests directius siguin substituïts per altres persones, al pròxim canvi de direcció, només hi haurà dues opcions: recol·locacions improbables o indemnitzacions sucoses a compte de la massa salarial.

 

La direcció haurà de facilitar la informació en els concursos del nivells H i nivell 0

El Comitè va demanar a la direcció la informació necessària en els processos de selecció de lliure designació. Després de diverses negatives, es va instar la mediació de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). En aquest procediment, la direcció ha accedit a facilitar tota la informació necessària dels escollits i dels aspirants dels processos de selecció dels llocs de treball de nivell H i de nivell 0.  

Ha quedat molt clar que els representants dels treballadors tenim una legitimitat superior per demanar qualsevol informació, a l'empara de les lleis de transparència, ja que la CCMA pertany al sector públic.

 

Les resolucions de les autoritats diuen que als processos de lliure designació és imprescindible extremar la transparència i, per tant, totes les entitats del sector públic han de fer un retiment de comptes més intensiu en aquests processos de selecció.

 

Bases per a una nova valoració de categories

El Comitè d’empresa hem plantejat a la direcció les condicions d’inici per a una nova valoració de categories, que haurà d’actualitzar les descripcions de lloc de treball (DLTs) de tothom.

D’entrada, cal un fons pressupostari suficient i pactar les bases de la futura valoració, incloent-hi el pla de formació i reciclatge per a la plantilla.

Els representants dels treballadors proposem: 

  • Establir un fons per a la nova valoració de categories, que es podrà aplicar amb caràcter plurianual.
  • La distribució d’aquest Fons seria de la manera següent:

1.    als sous base de tots els nivells de l’A a la G, per sobre dels increments que estableixin les lleis de pressupostos ;

2.    fons per a les categories/llocs de treball que poden canviar de nivell. 

  • Establiment de nivells mitjans entre l’E i F i també l’F i el G.
  • Cap treballador/treballadora dels nivells de l’A a la G, quedarà per sota del seu nivell salarial consolidat actual
  • S’establiran grups professionals, com marca la llei. La mobilitat horitzontal entre llocs de treball la determinarà la Comissió Paritària de Valoració

Es garantirà el manteniment de la plantilla, els increments de plantilla de taxa de reposició i els que es pactin els anys successius. No es reduirà en cap cas el nombre de llocs de treball de conveni dels quals partim el 2024.

La direcció, per la seva banda, ha demanat temps per estudiar les nostres condicions i ha proposat un calendari de treball, començant per una llista amb els nous perfils necessaris per als nous processos i models de producció que estem estudiant des del Comitè d’empresa.